o.T.V o.T.IV
o.T.V, 2005 
Pigmentdruck auf Büttenpapier, 120 x 98 cm
o.T., IV, 2005
Pigmentdruck auf Büttenpapier, 120 x 98 cm

o.T.I o.T.III o.T.VI
o.T., I, 2005, Pigmentdruck auf Büttenpapier, 120 x 98 cm o.T., III, 2005, Pigmentdruck auf Büttenpapier, 120 x 98 cm o.T., VI, 2005, Pigmentdruck auf Büttenpapier, 120 x 98 cm